T. zoquensis   Tillandsien-Sammlung / Tillandsia-Collection
Andreas Böker

Mitglied der deutschen Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)
Member of the "Deutsche Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)"


Beschreibung Description
 
 
02-9000   var. zoquensis

Mexiko
   
.......................
........................
Kommentar: webmaster@tillandsia-web.de
designed by Andreas Böker