T. spec.
Peru
  Tillandsien-Sammlung / Tillandsia-Collection
Andreas Böker

Mitglied der deutschen Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)
Member of the "Deutsche Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)"


Beschreibung Description
 
 
01-1410   Peru, Macchu Pichu
Laut Herrn Riemis könnte es sich um Till. nana handeln.
........................
Kommentar: webmaster@tillandsia-web.de
designed by Andreas Böker