T. juncea   Tillandsien-Sammlung / Tillandsia-Collection
Andreas Böker

Mitglied der deutschen Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)
Member of the "Deutsche Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)"

designed by Andreas Böker
 
00-0990 - var. juncea
00-0991 - var. "alba"
Kommentar: webmaster@tillandsia-web.de